Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Event Branding: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Event Branding gevestigd aan de Zutphenseweg 43 te Lochem, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 08138098;
b. klant: de natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie Event Branding producten levert, dan wel met wie Event Branding een overeenkomst aangaat;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Event Branding en de klant.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Event Branding en de klant waarop Event Branding deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk of elektronisch (per e-mail) is afgeweken.
2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Event Branding, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Event Branding en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Prijzen en offertes
3.1 Alle genoemde prijsopgaven en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen.
3.2 Event Branding is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de klant schriftelijk of elektronisch binnen 30 dagen worden bevestigd. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Event Branding opgegeven eisen en specificaties en andere gegevens waarop Event Branding haar aanbieding baseert.
3.3 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Event Branding daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Event Branding niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
3.6 Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in folders of publicaties van Event Branding binden Event Branding niet.
3.7 De verstrekte prijzen zijn exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
Een overeenkomst wordt geacht tot stand gekomen te zijn, indien het door Event Branding gedane aanbod door de klant is aanvaard.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst
5.1 Event Branding zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
5.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Event Branding het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5.3 Event Branding is steeds gerechtigd de klant te vragen voldoende zekerheid te stellen voor het nakomen van diens (al dan niet toekomstige) betalingsverplichting(en). Event Branding is gerechtigd de uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de gevraagde zekerheid is gesteld.

Artikel 6 Verplichtingen van de klant
6.1 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Event Branding aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Event Branding worden verstrekt dan wel ter beschikking worden gesteld.
6.2 Indien de door of namens de klant gegeven of bevestigde afmetingen op basis waarvan Event Branding de door haar te leveren producten met toebehoren heeft vervaardigd, niet overeenkomen met de werkelijke afmetingen, heeft Event Branding recht op betaling door de klant van alle kosten van de aanpassing van de door Event Branding te leveren producten. Indien aanpassing niet mogelijk blijkt te zijn, zal de klant Event Branding alle door haar ter zake gemaakte kosten zoals arbeidsloon en materiaalverbruik vergoeden. De levertijd wordt in dit geval zodanig verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.
6.3 De klant is gehouden Event Branding onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
6.4 De klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het Event Branding onmogelijk maakt de overeenkomst naar behoren uit te voeren.
6.5 De door de klant aan Event Branding verstrekte ontwerpen, teksten, databestanden en tekeningen, worden niet door Event Branding ding op juistheid gecontroleerd. De klant is hier zelf verantwoordelijk voor.
6.6 Indien de klant niet aan deze verplichting heeft voldaan welke volgen uit dit artikel, heeft Event Branding het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

Artikel 7 Wijzigen van de overeenkomst
7.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
7.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beÔnvloed. Event Branding zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
7.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiŽle en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Event Branding de klant hierover van tevoren inlichten.

Artikel 8 Prijswijziging
8.1 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de levering daarvan, is de klant gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij is bedongen dat de aflevering langer dan 3 maanden na de koop zal plaatsvinden.
8.2 Een verhoging van de koopprijs wegens een verhoging van de omzetbelasting of een andere wettelijke maatregel is geen grond voor ontbinding.

Artikel 9 Annuleringen
9.1 Indien het te leveren product naar de specificaties van de klant vervaardigd dient te worden en de klant de bestelling annuleert, wordt aan de klant 75% van het gefactureerde bedrag als annuleringskosten in rekening gebracht.
9.2 Indien Event Branding nog geen aanvang heeft gemaakt met de naar specificaties van de klant te vervaardigen producten dan wel indien de producten niet op maat worden gemaakt en de klant de bestelling annuleert, worden alle reeds door Event Branding gemaakte kosten aan de klant in rekening gebracht.

Artikel 10 Leveringstermijn
10.1 De door Event Branding opgegeven levertermijnen zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
10.2 In een geval dat enig door haar geoffreerde, dan wel bevestigde, termijn van levering overschreden wordt, kan daarvan aan Event Branding slechts een verwijt worden gemaakt voor zover een dergelijke overschrijding aan haar doen en/of laten valt toe te schrijven.
10.3 In het geval dat een met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden tengevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Event Branding ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven ten gevolge van een gebeurtenis, zoals verder omschreven in artikel 17 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij tengevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
10.4 De klant is verplicht de geleverde producten in ontvangst te nemen. Blijft de klant hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten, zoals de kosten voor opslag, voor zijn rekening.

Artikel 11 Risico-overgang
Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 12 Betaling
12.1 De klant dient het factuurbedrag te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum. Nalatigheid van de klant ter zake van het afnemen van bestelde producten, laat de betalingsverplichting onverlet.
12.2 Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde betalingstermijn, dan is de klant in verzuim. De klant is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige factuurbedrag. Indien de klant na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Event Branding de vordering uit handen geven, in welk geval de klant naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
12.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Event Branding op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13 Klachtenregeling en verjaring
13.1 De klant wordt geacht geconstateerde gebreken aan de geleverde producten onverwijld te melden aan Event Branding.
13.2 Na melding zoals verwoord in lid 1 van dit artikel is Event Branding verplicht om het gebrek te verhelpen, onverminderd het recht van Event Branding om zich te beroepen op overmacht.
13.3 De klant is verplicht Event Branding de gelegenheid te geven het gebrek te verhelpen.
13.4 Indien het verhelpen van het gebrek niet meer mogelijk of zinvol is, zal Event Branding slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14 van deze algemene voorwaarden.
13.5 Alle aanspraken jegens Event Branding die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij Event Branding zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 14 Aansprakelijkheid
14.1 Event Branding kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals onder andere verder omschreven in artikel 17 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
14.2 Event Branding is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Event Branding is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Event Branding kenbaar behoorde te zijn.
14.3 Event Branding is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het geleverde product, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik.
14.4 Event Branding is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook doordat de klant niet alle veiligheidsvoorschriften in acht heeft genomen.
14.5 In geen geval is Event Branding aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de klant het product heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is aangeschaft.
14.6 Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt in het door Event Branding geleverde product, sluit Event Branding iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van eventuele (gevolg)schade.
14.7 Event Branding aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor een door of namens de klant uitgewerkt concept. Event Branding is niet verantwoordelijk voor het door de klant verkeerd opgeven van dit concept.
14.8 Event Branding is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
14.9 Indien Event Branding aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Event Branding beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Event Branding gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Event Branding beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 15 Vrijwaring
De klant vrijwaart Event Branding voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Event Branding toerekenbaar is. Indien Event Branding uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de klant gehouden Event Branding zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Event Branding, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Event Branding en derden daardoor ontstaan, komen voor rekening en risico van de klant.

Artikel 16 Opschorting en ontbinding
16.1 Event Branding is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.
16.2 Voorts is Event Branding bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
16.3 Event Branding is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst Event Branding omstandigheden ter kennis is gekomen die goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
16.4 Event Branding is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beŽindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele word gesteld, of ingeval een bewindvoerder of curator wordt benoemd.
16.5 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Event Branding op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Event Branding de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

Artikel 17 Overmacht
17.1 Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van Event Branding liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: onwerkbare weersomstandigheden, belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer, zoals; gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, zowel hier te lande als in landen van herkomst van de producten; het niet of niet tijdig leveren van producten aan Event Branding door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Event Branding of van haar leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van Event Branding of haar leverancier, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.
17.2 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 1 maand is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
17.3 Voor zover Event Branding ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Event Branding gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 18 Eigendomsvoorbehoud
18.1 De door Event Branding geleverde producten blijven eigendom van Event Branding totdat de klant alle verplichtingen uit de met Event Branding gesloten overeenkomst is nagekomen.
18.2 De klant is niet bevoegd de producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
18.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht Event Branding zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
18.4 Indien de klant met de betaling in gebreke is en Event Branding deswege de geleverde producten, gebruikmakend van het eigendomsvoorbehoud, terughaalt, zijn de kosten daarvan voor rekening van de klant.

Artikel 19 Intellectuele eigendom
19.1 De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Event Branding geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
19.2 Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten dan wel teksten, die door of namens de klant ter beschikking gesteld zijn, verklaart de klant dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Event Branding voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiŽle als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.

Artikel 20 Geheimhouding
20.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
20.2 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Event Branding gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Event Branding zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Event Branding niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 21 Slotbepalingen
21.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
21.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
21.3 Op elke overeenkomst tussen Event Branding en de klant is Nederlands recht van toepassing.
21.4 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Event Branding worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Event Branding gevestigd is.